ODS ÚVALY – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
Show MenuHide Menu

Category Archives: 08 Životní prostředí

Desatero – část osmá: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

13.2.2014

2007 – 2014:

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Investice 2007-14 JPG

V této oblasti čeká Úvaly řešení řady úkolů, s jejichž plněním nelze otálet. Jedná se zejména o dosažení následujících cílů pro volební období 2014 – 2018:

 1. Splnění požadavků vyplývajících z nového zákona o odpadech; tento zákon nebyl dosud schválen, v „nejhorší variantě“ počítá s úplným zákazem skládkování od roku 2024 (!!).
 2. Likvidace černých skládek a minimalizace vzniku nových.
 3. Ochrana originální krajiny regionu Úvalsko.

Prostředky k dosažení výše uvedených cílů jsou personálně-technické, motivační a represivní; represi, například prostřednictvím městské policie, chceme ovšem aplikovat pouze tam, kde jde zcela očividně o znehodnocování životního prostředí, znehodnocování třídění odpadů a podobně.

I. ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Odpady JPG

Naše město čeká zásadní změna odpadového hospodářství, a to především ve smyslu  intenzifikace třídění odpadů. Následující tabulky ukazují současné náklady a výnosy v milionech Kč; již na prvý pohled je jasné, že existují rezervy.

 • Město Úvaly vydává ročně na likvidaci odpadů cca 7 milionů Kč, přičemž příjmy z poplatků a výnosy jsou sotva poloviční.
 • Produkce směsného komunálního odpadu narostla během posledních dvou let o 16 %, což nekoresponduje s nárůstem počtu obyvatel města; lze předpokládat, že bude produkce stoupat v závislosti se snižováním kvality třídění.
 • Pokud nedojde k zásadní změně odpadového hospodářství, pak k zásadnímu navýšení výdajů dojde v souvislosti s platností nového zákona o odpadech.
 • Současný systém třídění odpadů selhává, a tím se snižují i platby od EKOKOMU; například produkce tříděného papíru klesla o 64 %, relativně kvalitní zůstává třídění plastů (nárůst o 39%), třídění skla víceméně stagnuje (nárůst o pouhých 1,7 %).
 • K selhávání současného způsobu třídění přispívá kontaminace tříděného odpadu „černým skládkováním“.
 • K selhávání systému třídění vede i nulová motivace občanů k účasti na současném systému třídění.
 • Náklady na úklid míst pro tříděný odpad radikálně narůstají.
 • Chybí způsob „supertřídění“ v samotných nemovitostech, který by vedl nejen k navýšení výnosů ze třídění, ale i ke snížení současného počtu míst pro separovaný odpad.
 • Kontrola města nad kvalitou třídění prováděného dodavatelsky (sběrný dvůr, „hnědé popelnice“ ASA, množství tříděného odpadu na sběrných místech) je minimální.
 • Nadále vznikají černé skládky biologicky rozložitelného odpadu (BRO); v souvislosti s novým zákonem o odpadech a povinnosti obcí třídit BRO dojde k dalšímu dramatickému zvýšení nákladů města.Navyšování poplatků od občanů není řešením, při překročení sociální únosnosti může vést i k částečnému selhání systému výběru poplatků; za správnou cestou považujeme motivace občanů ke třídění a ke snižování objemu směsného odpadu v jednotlivých nemovitostech.Základním cílem je dosažení stavu, kdy se náklady rovnají výnosům; v dalších obdobích pak najít cesty, jak „skóre“ otočit ve prospěch výnosů.

V oblasti odpadového hospodářství bude ODS ve volebním období 2014 – 2018 prosazovat:

 1. Zpracování novelizované koncepce odpadového hospodářství, která bude zaměřena na splnění požadavků vyplývajících z nového zákona o odpadech.
 2. Aktivnější vliv úřadu města na systém třídění i likvidaci odpadu.
 3. Snižování objemu směsného odpadu.
 4. Zlepšení kvality běžné separace odpadu, včetně zvýšeného dohledu nad místy pro tříděný odpad.
 5. Zvýšení počtu pracovníků VPS v souvislosti s nutností revize odpadového hospodářství.
 6. Zavedení systému „supertřídění“ s bonusy občanům, kteří se do tohoto systému zapojí.
 7. Větší zapojení úřadu města a školských zařízení do třídění.
 8. Revizi smluv s firmami, které se podílejí na likvidaci směsného a tříděného odpadu v Úvalech.

II. LIKVIDACE ČERNÝCH SKLÁDEK A OCHRANA ORIGINÁLNÍ KRAJINY REGIONU ÚVALSKO

Úvaly jsou posledním úvalem východně od Prahy; pak už jen kolínská rovina …

Ano, Úvaly jsou originální a neopakovatelný kout středních Čech a zastáváme názor, že investice do ochrany přírody a do „prostupnosti“ přírody pro občany a turisty jsou potřebné.

Je také potřeba podporovat veškeré aktivity občanů, které jsou na ochranu krajiny a životního prostředí zaměřeny.

Na likvidaci černých skládek, včetně úklidu na stanovištích město spotřebovává přibližně 300 tisíc Kč ročně, teoreticky by se ale mělo jednat o částky daleko vyšší, neboť řada černých skládek biologického odpadu, například v okrajových částech lesů a pod viaduktem, zůstává dlouhodobě „na místě“.

V oblasti ochrany originální krajiny regionu Úvalsko, bude ODS ve volebním období 2014 – 2018 prosazovat:

 1. Podporu sdružení, která se zabývají ochranou zdejší přírody dlouhodobě.
 2. Zpracování „pasportu kritických míst“, včetně černých skládek, který bude sloužit k plánování investic do životního prostředí regionu Úvalsko.
 3. Udržování toho, co již bylo v oblasti ochrany a propagace přírodních krás Úvalska učiněno.