ODS ÚVALY – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
Show MenuHide Menu

Category Archives: 02 Urbanistický rozvoj

Desatero – část druhá: URBANISTICKÝ ROZVOJ MĚSTA

13.2.2014

Bohužel,  až ve volebním období 2006 – 2010,  započal systém urbanistického plánování dalšího rozvoje města. Urbanistický rozvoj je neodmyslitelnou podmínkou toho, aby se Úvaly staly skutečným „obslužným srdcem mikroregionu“.

Developeři musí zaplatit.

Vyhláška o „zhodnocení pozemku“ napojením na vodohospodářskou strukturu města byla, bohužel, vydána až v roce 2007, tedy v době „pravé volby“ na radnici. Od té doby získalo město tyto finanční prostředky:

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Platby developerů JPG

Jen díky příspěvkům developerů na rozvoj sociální a technické infrastruktury mohlo město investovat do svého rozvoje a do eliminace svého vnitřního dluhu tak vysoké finanční prostředky, jaké investovalo.

Musíme se vypořádat s důsledky „suburbánní výstavby“

Takzvaná „suburbánní výstavba“, kterou architekti často nazývají „sídelní kaší“ – a která v Úvalech převládala v devadesátých letech minulého století, je reprezentována výstavbou jednotlivých rodinných domků na velkých plochách, často v podobě „satelitů“ – bez dochozí vzdálenosti k nádraží, což má zásadní dopad na dopravní zátěž centrálních částí města.

Odhaduje se, že díky suburbánní výstavbě, zejména v severních oblastech města, se „vnitřní dluh města“ navýšil o cca 100 milionů Kč díky absenci sociální infrastruktury, odvodnění lokalit, komunikací a veřejného osvětlení. Situaci komplikují i majetkoprávní vztahy mezi Úvaly a Horoušany.

Je třeba pokračovat v přípravě kroků vedoucích k nápravě, které byly učiněny v minulém volebním období a které byly zaměřeny na:

a) prevenci záplav – kromě průběžného čištění příkopů odvodňujících lokalitu se jedná také o několikamilionový projekt „zelený pás“ obkružující oblast Horoušánek,

b) přípravu rekonstrukce komunikací – v prvé fázi páteřních,

c) přípravu cyklostezky propojující severní části s centrem,

d) eliminaci nátoku balastních vod do kanalizačního systému,

e) vyřešení majetkoprávních vztahů s obcí Horoušany

f) a na řešení drobnějších problémů definovaných na jednáních pracovní skupiny „sever“.

Výstavba na Hostíně není suburbánní, je urbanistická.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Hostýn JPG

Tato výstavba bude navazovat na současné město, bude mít své bulváry, obchody, mateřské školy a obrovský podíl veřejné zeleně.

Oblast „cukrovaru“ – výzva pro Úvaly

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

MŠ cukrovar JPG

Nehostinné prostředí „cukrovaru“ s černými skládkami, přepažené navíc zdí, bylo (a bohužel ještě je) považováno za „periferii města“ vhodnou k rozvoji různorodého podnikání. Je potřebné si uvědomit, že se rozhodně nejedná o „periferii“, nýbrž o centrum města Úvaly, které se v budoucnosti jistě stane velmi lukrativním obchodně obytným centrem.

Byly již zpracovány některé velmi zajímavé studie a k „revitalizaci“ této poničené části našeho města (tohoto „brownfieldu“) jistě přispěje i výstavba mateřské školky a – dál-li „bůh Úval“ – i sportovního centra.

 ODS:

  • NEBUDE ve volebním období 2014 až 2020 prosazovat ani podporovat další výstavbu v Úvalech, pouze realizaci projektů, které již byly zastupitelstvem chváleny a byly podepsány příslušné smlouvy navazující na vyhlášku města o zhodnocení pozemků možností napojení na vodu a kanalizaci; konkrétně:1) urbanistickou výstavbu v oblasti Hostína „před přeložkou” silnice I/12,2) výstavbu v oblasti Vinice a Radlické čtvrti.
  • V oblasti dalšího urbanistického rozvoje města bude ODS prosazovat velmi pečlivou strategii v nakládání se zbytkovými pozemky, zejména s těmi, které mohou sloužit k urbánnímu rozkvětu centrálních částí města.
  • Prioritou ODS je též dokončení územního plánu s kvalitními plošnými regulativy, které zabrání vzniku nekoordinované živelné zástavby a necitlivým zásahům ve stávajícím urbanizovaném území.