ODS ÚVALY – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
Show MenuHide Menu

Category Archives: 09 Úřad města

Desatero – část devátá: ÚŘAD MĚSTA

13.2.2014
powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Celkově JPG

I. MODERNIZACE ÚŘADU

Do “úřadu” bylo potřeba vložit nemalé finanční prostředky, neboť na počátku roku 2007 se ocital ve stavu “RETRO”. Došlo k zcela zásadním změnám organizačního i technického charakteru, které významným způsobem změnily chod úřadu města. Zejména se jednalo o vytvoření počítačové sítě a její programové vybavení (například pro elektronizaci pošty, sledování plnění úkolů, vytváření materiálů pro jednání rady a zastupitelstva, vzájemné sdílení plánovaných akcí), o instalaci standardní telefonní ústředny, o napojení na systém Czech-Point.

Významným aktem bylo vytvoření skutečně funkčních webových stránek města, na kterých lze v současné době najít prakticky vše, co se ve městě odehrálo, co se chystá, jaké koncepční materiály byly vypracovány a tak dále.

V období následujícím se ODS chce zaměřit na realizaci dalších technických kroků – ale také na zabezpečení optimálního personálního vybavení úřadu.

II. BLÍŽE K OBČANŮM

Z technického hlediska půjde o efektivní využití budov, které město vlastní. Cílem, který jistě občané ocení, je soustředit složky úřadu pouze do dvou objektů minimálně od sebe vzdálených, tedy do areálu v Riegerově ulici, kde již dnes sídlí stavební úřad, odbor životního prostředí a územního rozvoje a odbor investic a dopravy; zde by měly být umístěny všechny technicky a ekonomicky zaměřené odbory – a do objektu čp. 95 na náměstí, kde by mělo sídlit vedení města, odbor správní a administrace sociálních záležitostí.

V prostorách pod služebnou Policie ČR by měla být umístěna i městská policie a uvnitř samotného areálu i veřejně prospěšné služby.

Mluvíme-li o „optimálním personálním zabezpečení úřadu“, máme na mysli určitou potřebu navýšení počtu úředníků a pracovníků „veřejně prospěšných služeb“. Úvaly se stávají městem „střední velikosti“ – a jsou oproti jiným městům neobvykle rozlehlé. Bude tedy potřeba zaměřit se na kvalitu zabezpečení správních činností vzhledem k počtu obyvatel – a na kvalitu údržby životního prostředí tak rozlehlého města.

III. UDRŽENÍ ÚROVNĚ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Do péče pro seniory a zdravotně postižené “přiteklo” přibližně 6 milionů Kč. Pečovatelská služba města se stala žádanou v širokém okolí.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Výdaje 2007-14 JPG

Město Úvaly se v letech 2007 až 2014 stalo vyhledávaným poskytovatelem pečovatelských služeb pro seniory, a to nejen z Úval, ale i z jejich okolí. V nastávajícím období tedy půjde o to, udržet úroveň služeb, popřípadě je dále rozvinout.

IV. ZDRAVOTNICTVÍ

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Tabulka-zdravotnictví JPG

Legislativní normy České republiky staví obce a města do pasivní pozice. Organizace a financování zdravotní péče je přenesena na úroveň státu, krajů, zdravotních pojišťoven, podnikatelů a poskytovatelů péče.

Na počátku předminulého volebního období začala být budova zdravotního střediska v Úvalech skutečně v havarijním stavu a šlo o to, zachovat poskytování zdravotní péče pro Úvaly a okolí. Bylo tedy vyhlášeno výběrové řízení na nájem budovy; nájemce hradil rekonstrukci celé budovy s tím, že se město finančně podílelo nepřímo, tedy prominutím nájemného po určitý čas.

V současné době poskytuje Poliklinika Úvaly širokou škálu služeb a spolupracuje s nemocnicí Městec Králové.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Foto-středisko JPG

V oblasti „správy města“ bude ODS ve volebním období prosazovat:

  1. Dokončení rekonstrukce objektu čp. 95 na náměstí (za sochou Arnošta z Pardubic).
  2. Koncentraci úřadu města pouze do dvou objektů – do objektu čp. 95 na náměstí a do areálu Riegerova.
  3. Udržení úrovně poskytování pečovatelské služby.