ODS ÚVALY – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
Show MenuHide Menu

Category Archives: 10 Společnost, kultura, sport

Desatero – část desátá: SPOLEČNOST, KULTURA, SPORT

13.2.2014

V roce 2014 to bude již 8 let, co ODS zastává vedoucí pozici ve vedení města Úvaly. A nebyly to jen investiční akce, které se podařilo realizovat.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Výdaje 2007-14 JPG

A dále:

 • V roce 2007 jsme obnovili tradici „Vítání občánků“, která byla v devadesátých letech zrušena jakožto „reziduum socialismu“.
 • Z naší iniciativy vzešla i akce „Vánoce ve městě“, tedy Advent, jsme velmi rádi, že se dnes jedná již o tradici.
 • „Bezpečná sobota“ je také naším příspěvkem do úvalského dění; tady je ale potřeba naplánovat změny, které vyloučí stereotypnost této akce.
 • „Závody horských kol“, pořádané každou poslední sobotu v měsíci srpnu se jako tradice rozjížděly pozvolna a několik let; dnes ale již tradicí jsou.
 • Hodláme podporovat i tradici „letních kin“.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Foto pětašedesátka JPG

Ale hlavně: Budeme i nadále podporovat jakékoli iniciativy občanů, které povedou k rozvoji sportu, kultury a společenského života v Úvalech.

Při této příležitosti chceme poděkovat naší kulturní komisi, jejíž aktivity výrazně přispívají k tomu, aby se naše město stalo skutečně „kulturním“; činnost této komise chceme v následujícím období významně podporovat.

Dále: Je nutné zamyslet se nad systémem rozdělování finančních prostředků města těm úvalským iniciativám, které sport, kulturu a společenské dění v Úvalech aplikují, a to přibližně následujícím způsobem:

 1. Sport, kultura a společenské dění jsou jednou z priorit města.
 2. Ročně by se mělo rozdělit nikoli 1% z běžných výdajů města, ale absolutní částka 1 milion Kč, a to i na úkor jiných, zdánlivě potřebnějších věcí.
 3. Měly by být stanoveny dvě stabilní „hladiny spoluúčasti“ příjemců podpory města, například (použit symbol „x“):
 • spoluúčast x % na pořádání akcí primárně zaměřených na děti a náctileté, nebo na provoz zařízení primárně zaměřených na tyto věkové skupiny,
 • spoluúčast 2x % na ostatní akce a provoz.
 1. Žádosti o podporu nebudou podávány „na organizaci“, nýbrž na konkrétní činnost; jedna organizace bude tedy moci předkládat žádosti na více akcí, či na provoz více zařízení.
 2. Žádost o příspěvek na činnost nebo provoz bude standardizovaná; bude obsahovat zejména základní nákladové položky provozu (například nákup provozních prostředků, spotřebního materiálu, prostředků na zájmovou činnost, PHM, energie, voda a podobně), nebo základní položky na pořádání konkrétní akce).
 3. Vyúčtování poskytnutých prostředků bude též po jednotlivých standardizovaných položkách.
 4. Striktně budou rozlišovány prostředky „provozní“ a „investiční“.
 5. Výše investičních prostředků pro určité období (viz níže) bude dána rozdílem 1 milion Kč minus přidělené provozní náklady.
 6. Investiční prostředky budou plánovány na dvouleté období, například 2015-2016, 2017-2018.

Zcela zásadní význam mají pro Úvaly veškeré aktivity, které jsou zaměřeny na dětí a „náctileté“; bohužel – město jako takové dosud nedisponovalo plochami, které by se k tomuto účelu daly využít. V nastávajícím volebním období, kdy již budou dokončeny práce na vodohospodářské infrastruktuře a dokončí se i rekonstrukce drážního koridoru, se naskýtá možnost využití prostoru bývalého „lomu“ v Riegerově ulici a prostoru pod oblouky viaduktu pro sportovní aktivity dětí a „náctiletých“.

Jedním z nejbolavějších míst na kulturní mapě Úval je situace městské knihovny. Existuje studie rekonstrukce č.p. 18 na náměstí, kam by knihovna mohla přejít, v současné době však nejsou finanční prostředky na realizaci tohoto optimálního řešení. Ve volebním období 2014 – 2018 se ale situace knihovny řešit musí; v úvahu přicházejí následující možnosti:

 • Výstavba nové knihovny na náměstí, v místě budovy č.p. 18; tato varianta je rozpracována ve studii, je však finančně velmi náročná.
 • Částečným řešením, spíše jen přechodným, může být přemístění knihovny do budovy městského úřadu po jeho odstěhování.
 • Řešením je i přemístění knihovny do „pětašedesátky“, což je ale, bohužel, možné až od roku 2020.

V oblasti „společnost, kultura, sport“ bude ODS prosazovat:

 1. Navýšení finančních prostředků pro tuto oblast na 1 milion Kč/rok.
 2. Změnu systému rozdělování finančních prostředků a důrazem na aktivity pro děti a „náctileté“.
 3. Významnou podporu kulturní komise města.
 4. Podporu všech dalších organizací a iniciativ, které se sportem a kulturou v Úvalech zabývají.
 5. Udržení tradičních akcí organizovaných městem.
 6. Řešení situace městské knihovny.
 7. Vytvoření prostoru pro sportovní aktivity dětí a „náctiletých.