ODS ÚVALY – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
Show MenuHide Menu

Category Archives: 05 Komunikace

Desatero – část pátá: KOMUNIKACE

13.2.2014

INVESTICE DO KOMUNIKACÍ 2007 až 2014 – jen si klikněte:

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Investice do komunikací 2007 - 14 JPG

Proč máme v Úvalech komunikace ve velmi špatném stavu? Je mnoho faktorů, které stav komunikací ovlivnily:

 • Faktor historický. V období socialismu byla města s vedením osvícenějším a naopak. V tomto smyslu měly Úvaly rozhodně smůlu – vnitřní dluh na infrastruktuře a komunikacích narostl do obludných rozměrů.
 • Faktor „podpovrchový“. Nebylo vhodné upravovat komunikace tam, kde se v budoucnosti měly uskutečnit vodohospodářské investice.
 • Faktor „majetkový“. Podmínkou úspěšného územního řízení a stavebního povolení je vyřešení majetkoprávních záležitostí, nebo alespoň souhlas vlastníka komunikace s rekonstrukcí. Odhadní ceny pozemků pod komunikacemi jsou vysoké a město rozhodně nemá na jejich výkup.
 • Faktor „cizí správy“. Celá Pražská silnice, dále Husova ulice, náměstí Arnošta z Pardubic, Riegerova včetně mostu přes Výmolu, ulice 5. května, Dvořákova a Škvorecká jsou ve správě „Kraje“. Kolínskou pak spravuje stát. Město Úvaly se na rekonstrukci těchto komunikací může podílet jen v rámci společných projektů, například zmíněného „průtahu městem“.
 • Faktor dotační. Na rekonstrukce komunikací v městě typu Úval dotace prakticky neexistují (ulice Vítězslava Nováka byla výjimkou potvrzující pravidlo).
 • Faktor „developerský“. Developer výstavby v oblasti Horoušánek, Hodova a Hájovny nejen že nevybudoval komunikace a účinné odvodnění, nýbrž ani nepřispěl na budování infrastruktury města. Tím navýšil vnitřní dluh města na komunikacích cca o 100 milionů.
 • Faktor finanční. Byl zčásti vyřešen tím, že se daň z nemovitosti „schovává“ právě na rekonstrukce komunikací.V průběhu volebního období 2010 až 2014 byla zpracována studie obsahující kritéria pro výběr ulic k celkové rekonstrukci; tato kritéria prošla Výborem pro výstavbu zastupitelstva města a následně byla schválena i zastupitelstvem města:
 1. Ulice je ve svahu a je trvale vymílána.

 2. Povrch ulice je deštěm splavován na již rekonstruované ulice, a dochází tím k poškozování již rekonstruovaných ulic.

 3. Ulice vede k význačným objektům veřejného zájmu nebo tvoří základní komunikační osu dané oblasti.

Za „význačné objekty veřejného zájmu“ považujeme v tomto smyslu například náměstí Arnošta z Pardubic a komunikace v blízkosti základní školy, současných mateřských škol, ale také nové mateřské školy v cukrovaru.

Zastupitelstvo města schválilo také „etapizaci rekonstrukce komunikací“ i ulice, které budou řešeny v prvé etapě rekonstrukcí úvalských ulic.

Ve volebním období 2014 – 2018 bude vhodné, aby se využilo příležitosti a propojily se zájmy města Úvaly se zájmy kraje, což by mělo pozitivní dopad na financování rekonstrukce úvalských komunikací jako celku. Souběžně s přípravou rekonstrukce ulic ve správě města by tedy měla nadále probíhat i příprava rekonstrukce ulic ve správě kraje; jedná se o takzvaný „průtah městem“, tedy o ulici Pražskou, Husovu, náměstí Arnošta z Pardubic, ulici Riegerovu, Dvořákovu, Škvoreckou a ulici 5. května.

Významným faktorem byla ve volebním období 2006 – 2014 spoluúčast občanů při financování oprav komunikaci „lehkou formou“; například v oblasti Hodova se provedla základní rekonstrukce komunikací,  kde se občané účastnili částkou přibližně půl milionu Kč  a přes 600 tisíc Kč vynaložilo město. Spoluúčast při opravě komunikací „lehkou formou by měla být i důvodem upřednostnění oprav komunikací.

 

V oblasti „komunikací“ bude ODS ve volebním období prosazovat:

 1. Opravu a rekonstrukci komunikacích v souvislosti na výstavbu nové mateřské školky v oblasti „cukrovaru“ – včetně snahy o přemostění silnice I/12 v této oblasti.
 2. Akci „průtah městem“, včetně rekonstrukce náměstí.
 3. Opravu dalších komunikací v návaznosti na schválený plán rekonstrukcí.
 4. Projektovou a další přípravu pro rekonstrukci komunikací podle schváleného plánu.
 5. Spoluúčast občanů na financování oprav komunikací.
 6. Vznik kruhové křižovatky v oblasti „V Setých“.