ODS ÚVALY – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
Show MenuHide Menu

Category Archives: 04 Dopravní situace

Desatero – část čtvrtá: DOPRAVNÍ SITUACE

13.2.2014

Úvaly se staly centrem regionu, důsledkem toho je i neúnosná dopravní situace, která se především týká hustoty dopravy, bezpečnosti dopravy a parkování v centrální části města, zejména kolem nádraží. Ve volebním období 2014 – 2018 skončí rekonstrukce drážního koridoru, která je jedním z faktorů blokujících aplikaci optimálních opatření regulujících parkování a dopravní situaci obecně.

Dopravní situaci zhoršuje i nevhodné rozdělení Úval silnicí I/12 (Kolínská) a II/101 (Jirenská); málokdo ví, že se nejedná o komunikace historicky dané, ale uměle vytvořené v období socialismu. Výsledek: Silnicí I/12 jsou Úvaly rozděleny na severní a jižní část, což determinuje finanční nároky na ochranu přechodů přes tuto silnici. Silnicí II/101 jsou Úvaly odděleny od Vidrholce a Klánovického lesa, což opět zvyšuje nároky na opatření pro chodce.

Zcela zásadním problémem, zvyšujícím nebezpečí dopravních úrazů, je deficit propojení severních oblastí města (Horoušánky, Hodov, Hájovna) s centrálním městem. Opět se jedná o důsledek nekoordinované, divoké suburbánní výstavby v devadesátých letech.

Dopravní situaci zde zhoršuje málo přehledná silnice do Jiren, kde řidiči vesměs nedodržují předepsanou „čtyřicítku“.

Je proto potřebné realizovat propojení severních částí s centrálním městem, nejlépe formou cyklostezky; z hlediska bezpečnosti silničního provozu je potřeba dále prosazovat vznik kruhového objezdu na křižovatce „V Setých“.

Ale také jižní části města (na jih od silnice I/12) trpí problémem bezpečného spojení s centrálním městem; tento problém se v současné době znásobí postavením nové mateřské školky v oblasti cukrovaru.

V období přípravy rekonstrukce drážního koridoru se v období 2007 – 2014 podařilo, v oblasti komunikací a dopravy, prosadit některé pro Úvaly zcela zásadní věci:

 • Prodloužení podchodu pod nádražím a jeho otevření směrem k Mlýnskému rybníku; tímto způsobem se podstatně sníží počet osob, které se vyskytují v prostoru před nádražím.
 • Propojení Purkyňovy ulice s ulicí Na Spojce – poprvé zcela oficiálním chodníkem s veřejným osvětlením; pokus o propojení silniční komunikací narazil, bohužel, na nepřekonatelný nesouhlas provozovatele drážní cesty.

„Průtah městem“, který je také tématem kapitoly „komunikace“, bude mít nesporně pozitivní vliv na parkování a dopravní situaci, proto bude potřeba jej prosazovat i z tohoto hlediska. Průtah se pravděpodobně bude realizovat v etapách; prvou etapou by mohl být úsek „Penny – náměstí“.

Z mnoha předchozích odstavců vyplývá, že jedním ze zásadních dopravních problémů Úval je jejich rozlehlost spojená s obtížnější dopravou do centra. V minulém období se z legislativních a finančních důvodů nepodařilo prosadit vznik samostatné „úvalské linky“. V důsledku nezájmu občanů ztroskotal i pokus o prodloužení současné linky k MŠ Kollárova a některé další alternativy dopravy k důležitým úřadům a institucím. Přesto se rozšíření autobusové dopravy jeví jako zásadní a nezbytné v případě aplikace níže uvedených změn v parkování.

Parkování v Úvalech je do značné míry omezeno v současné době probíhající rekonstrukcí drážního koridoru; bohužel: nejenom tím. Centrální části města se díky absenci městské policie a nekontrolovatelnému chování řidičů proměnily v jedno velké parkoviště – se všemi negativními důsledky.

Mezi zásadní negativní důsledky nekoordinované dopravní situace a parkování patří:

 • Nepřehlednost dopravní situace s vysokým rizikem dopravních úrazů, zejména dětí.
 • Značné omezení podnikatelských činností v oblastech s neusměrněným parkováním.
 • Zvýšený nápad majetkové trestné činnosti.
 • Zvýšené znečištění města a zvýšené náklady na úklid.
 • Neestetický vzhled města a obtížnost změny v tomto smyslu.

Řešení problematiky parkování v Úvalech by mělo kopírovat zásady aplikované v městech střední velikosti, neboť Úvaly k tomuto rozměru rozhodně spějí. ODS bude prosazovat standardní řešení parkování v Úvalech, například:

 1. Vznik „časově omezeného stání“ v ulici Husově a v oblasti náměstí Arnošta z Pardubic jakožto podpora podnikání v této oblasti.
 2. Rezidenční stání (modrá zóna) v ulicích přilehlých k nádraží, v některých ulicích pouze „zjednosměrnění“.
 3. Zákaz parkování v oblasti Jiráskovy ulice před nádražím.
 4. Zintenzivnění autobusového spojení centra s periferními částmi města, popřípadě zavedení vlastní autobusové linky.

Dopravní situace u školy je dalším zásadním problémem, zejména z hlediska bezpečnosti dětí. V současné době probíhají přípravy vzniku systému parkování u školy, spojeného se systémem „pusu a běž“ (K+R), tedy zaparkování pouze na dobu potřebnou pro vystoupení z auta.

Velmi důležité bude zapojení města Úvaly do „Integrované strategie pražské metropolitní oblasti“ (ITI); vedení města se do tohoto systému aktivně zapojilo již v tomto volebním období a v oblasti dopravy prosazujeme následující projekty:

 • Průtah městem
 • Lávka pro pěší přes silnici I/°1 v ulici Bulharská
 • Kruhový objezd na silnici II/101 Jirenská
 • Parkoviště u nádraží
 • Parkoviště u školy
 • Chodník podél silnice II/101 Jirenská.

 

V oblasti „dopravní situace a parkování“ bude ODS ve volebním období prosazovat:

 1. Účast Úval v systému „Intergrované strategie pražské metropolitní oblasti“.

 2. Vznik placeného parkovitě v těsné blízkosti nádraží, s upřednostněním rezidentů z řad občanů Úval.

 3. Vznik „záchytných parkovišť“ bez poplatku, a to na náměstí Arnošta z Pardubic, v prostoru bývalého lomu Riegerova a bude-li to možné i v prostoru bývalých „uhelných skladů“.

 4. Posílení autobusové dopravy z periferních oblastí města do centra.

 5. Řešení parkování pomocí „parkovacích zón“, a to standardním způsobem.

 6. Zbudování parkoviště u školy se systémem K+R.

 7. Rekonstrukci prvé části „průtahu městem“, tedy rekonstrukci úseku „Penny – náměstí“, včetně vybudování nových chodníků pro pěší.

 8. Přípravu, popřípadě realizaci propojení části Horoušánky s centrem cyklostezkou.