ODS ÚVALY – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2014
Show MenuHide Menu

Category Archives: 07 Bezpečí

Desatero – část sedmá: BEZPEČÍ

13.2.2014

Pod pojmem „bezpečí“ chápeme zejména následující okruhy problémů:

I. Ochranu při mimořádných událostech.

II. Primární a sekundární prevenci páchání trestných činů a přestupků, včetně boje proti             vandalismu.

I. Systém ochrany města před mimořádnými událostmi.

Tento systém byl vytvořen v roce 2009 a novelizován v roce 2014. V současné době ještě chybí novelizace povodňového plánu z roku 1999, na jejíž zpracování obdrží město dotaci; součástí této dotace budou i prostředky na vybudování bezdrátového „varovného systému“ (rozhlasu) a dalších protipovodňových opatření s přímým napojením na „integrovaný záchranný systém“.

I ve volebním období 2014 – 2018 bude ODS zaměřovat svou pozornost na potřeby místního Sboru dobrovolných hasičů, jakožto nejvýznamnějšího faktoru ochrany města. Bude se jednat o následující potřeby zabezpečující bezproblémovou činnost Sboru:

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

Potřeby hasičů JPG

Na částečné pokrytí financování těchto potřeb budeme samozřejmě hledat i příslušné dotační tituly.

II. PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ PREVENCE PÁCHÁNÍ TRESTNÝCH ČINŮ A PŘESTUPKŮ

Přehled nápadu trestných činů přináší následující tabulka:

powered by WordPress Multibox Plugin v1.3.5

TČ JPG

Z tabulky vyplývá, že se v Úvalech především jedná o majetkovou trestnou činnost. Index kriminality (tedy počet TČ na 10 tisíc obyvatel) je přitom v Úvalech „průměrný“ a objasněnost trestných činů je přibližně 60 % trestných činů.

Hlavním cílem následujícího volebního období bude vytvoření komplexního systému primární a sekundární prevence páchání trestných činů a přestupků. Takovýto komplexní systém nebylo možné vytvořit při chybění jeho podstatné složky – městské policie.

Městská policie se bude zaměřovat především na přestupky a jejich prevenci, Policie ČR pak spíše na trestné činy – jejich prevenci i objasňování.

Primární prevencí jsou taková opatření, která omezují riziko trestné činnosti na přestupků ještě před tím, než vzniknou – snižují tedy „kriminogenní potenciál prostředí“. V Úvalech bude ODS prosazovat například primární prevenci dopravních úrazů a primární prevenci zaměřenou na ochranu seniorů a dětí. Konkrétně:

 • Podobně jako v předchozím volebním období se budou konat přednášky pro seniory na téma jejich ochrany před kriminálními živly.
 • Jako „novum“ bude zaveden systém vzdělávání dětí v oblasti dopravní bezpečnosti, popřípadě i ochrany před jinými formami nebezpečí; zde bude mít slovo i nově vzniklá městská policie.
 • K primární prevenci kriminality lze zařadit i „bezpečné soboty“, které v Úvalech každoročně pořádá Komise pro prevenci kriminality Rady města.
 • Primární prevence dopravních úrazů bezprostředně souvisí s dopravními opatřeními, které jsou zmiňovány v části „DOPRAVA“. Velmi významnými prvky této prevence bude v následujícím volebním období městská policie a změny v systému parkování – například u základní školy.Velmi zásadní vliv na primární prevenci bude mít městská policie; jednou z jejích činností bude právě kontakt s dětmi a seniory – v rámci jejich ochrany.

Sekundární (situační) prevencí jsou opatření, které jsou aplikována v již rizikovém prostředí a mohou být klasické (mechanické zábrany vniku), technické (elektronické zabezpečovací systémy, kamerové systémy a podobně), fyzické (policie, bezpečnostní agentury, občanské ochranné iniciativy typu vzájemné ostražitosti „watch area“), režimové (například ochrana dat), informační (informovanost občanů – i potencionálních pachatelů) a kombinovaná.  Z výše uvedených možností chce ODS v následujícím volebním období aplikovat:

 • Koordinaci činnosti městské policie a Policie ČR na základě novelizované „koordinační dohody“; tato koordinace bude zaměřena zejména místně (rizikové oblasti) a časově (rizikové časy – například doba příchodu dětí do ZŠ).
 • Vznik kamerového systému.
 • Vznik informačního a varovného systému (zde bude jistě účinný bezdrátový rozhlas).
 • Veškeré možnosti, které povedou ke zvyšování aktivity samotných občanů v oblasti prevence kriminality –  jak je to často již běžné v USA a některých západních zemích; jedná se o způsoby vzájemné ochrany typu „watch area“.

Průnikem mezi primární a sekundární prevencí je boj proti vandalismu. Čisté a „nepoškozené“ město totiž kriminalitu odpuzuje – a naopak. Formy vandalismu jsou různé – od úmyslného poškozování, po znečišťování prostředí, vytváření černých skládek a zavážení míst pro tříděný odpad. Boj proti vandalismu se nesnadný a ODS chce aplikovat všechny možnosti sekundární prevence.

V oblasti „bezpečí“ bude ODS ve volebním období 2014 – 2018 prosazovat :

 1. Udržování akceschopnosti Sboru dobrovolných hasičů.
 2. Novelizaci Povodňového plánu a vytvoření digitalizované povodňové mapy.
 3. Vytvoření funkčního varovného systému, včetně bezdrátového rozhlasu.
 4. Technické i personální dovybavení městské policie.
 5. Vytvoření kamerového systému.
 6. Novelizaci koordinační dohody s Policií ČR za účelem vytvoření komplexního systému snižujícího nápad trestné činnosti a přestupků.
 7. Vzdělávání dětí a seniorů v oblasti prevenci úrazů a kriminality.
 8. Pokračování tradice „bezpečných sobot“.
 9. Boj proti vandalismu.